Regulamin

Regulamin sklepu internetowego

Stara Fala – https://www.starafala.pl

§ 1
Postanowienia wstępne

 1. Sklep internetowy działający pod adresem https://www.starafala.pl prowadzony jest
  przez Strona B Miłosz Wośko wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o
  Działalności Gospodarczej i posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP
  8522112618, REGON140562442
 2. Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców
  korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz
  zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za
  pośrednictwem Sklepu.

§ 2
Definicje

 1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu,
  której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub
  zawodową.
 2. Sprzedawca – Miłosz Wośko prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Strona
  B Miłosz Wośko, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
  Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP
  8522112618, REGON140562442
 3. Klient – podmiot dokonujący zakupu Towarów za pośrednictwem Sklepu.
 4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna
  niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną,
  wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 5. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym https://www.starafala.pl
 6. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach systemu
  zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z
  wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się
  na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 7. Regulamin – regulamin Sklepu.
 8. Zamówienie – oświadczenie woli, które składa Klient za pomocą Formularza
  Zamówienia, poprzez które zmierza do zawarcia Umowy Sprzedaży ze Sprzedawcą.
 9. Formularz zamówienia – dostępny w Sklepie interaktywny formularz umożliwiający
  złożenie przez Klienta Zamówienia, w szczególności poprzez wybór Towarów i
  dodanie ich do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży.
 10. Koszyk – podzespół oprogramowania Sklepu, który zawiera wybrane przez Klienta
  Towary przeznaczone do zakupu, umożliwiający również modyfikację danych
  Zamówienia, w szczególności ilości wybranych Towarów.
 11. Towar – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma lub produkt cyfrowy będąca przedmiotem zawartej Umowy
  Sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.
 12. Wydarzenie – impreza kulturalna lub rozrywkowa, na którą Klient nabywa w Sklepie uprawniający do wstępu bilet. 
 13. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towaru zawarta między Klientem a
  Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.

§ 3
Kontakt ze Sklepem

 1. Adres Sprzedawcy Stara Fala, ul. Mochnackiego 17 m 2, 02-041 Warszawa
 2. Adres e-mail Sprzedawcy zamowienia@starafala.pl
 3. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów podanych w
  niniejszym paragrafie.

§ 4
Informacje ogólne

 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w
  funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób
  trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną
  Klienta.
 2. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 3. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga rejestracji. Składanie zamówień przez
  Klienta na Towary znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest przez podanie
  niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację
  Zamówienia.
 4. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych.
 5. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Towar
  oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o
  której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w
  tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
 6. Sklep zastrzega sobie prawo do przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych
  i wyprzedaży lub wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu
  na ceny Towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany
  ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

§ 5
Zasady składania Zamówienia

 1. Zamówienia można składać 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę.
 2. W celu złożenia Zamówienia należy:
  a. wejść na stronę Sklepu https://www.starafala.pl;
  b. wybrać Towar będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk
  „Dodaj do koszyka”;
  c. wypełnić Formularz zamówienia poprzez podanie danych odbiorcy
  Zamówienia w tym adresu, na który ma nastąpić dostawa Towaru, wybrać
  sposób dostarczenia Towaru;
  d. kliknąć przycisk “Kupuję i płacę” oraz postępować z dalszymi wskazówkami na Stronie lub zawartymi w wiadomości E-mail,

e. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu
płatności, opłacić zamówienie, z zastrzeżeniem § 7.

§ 6
Oferowane metody dostawy oraz płatności

 1. Klient dokonuje płatności przelewem na konto sprzedawcy w formie przedpłaty oraz
  za pośrednictwem operatora płatności PayPal lub Przelewy 24.
 2. Dostawa dokonana będzie za pośrednictwem Poczty Polskiej lub InPost, zgodnie z wyborem Klienta.
 3. W przypadku produktów cyfrowych, w tym biletów na wydarzenia, dostawa następuje na wskazany w zamówieniu mail. 
 4. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz metody płatności znajdują się
  w paragrafie 8.

§ 7
Wykonanie umowy sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta
  Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia dostępnego w Sklepie
  internetowym.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz
  przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego
  przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie Klientowi przez Sprzedawcę
  wiadomości e-mail na podany adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co
  najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia, o jego przyjęciu do
  realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez
  Klienta powyższej wiadomości e-mail, zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między
  Klientem a Sprzedawcą.
 3. Klient obowiązany jest do dokonania płatności w ciągu 24 godzin od wysłania
  zamówienia – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
 4. Towar zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie do 4 dni roboczych od dnia
  złożenia zamówienia, w sposób wybrany przez Klienta podczas składania
  Zamówienia.
 5. W przypadku produktu cyfrowego , w szczególności biletu na Wydarzenie, dostawa nastąpi niezwłocznie. 
 6. Początek biegu terminu dostawy Towaru do Klienta liczy się od dnia uznania
  rachunku bankowego Sprzedawcy.
 7. Dostawa Towaru odbywa się wyłącznie na terenie Polski. Możliwe jest wysłanie
  zamówienia poza teren Polski po uprzednim kontakcie mailowym
  zamowienia@starafala.pl i ustaleniu kosztów i sposobu wysyłki.
 8. Dostawa Towaru do Klienta jest odpłatna. Koszty dostawy Towaru są wskazywane
  Klientowi w trakcie składania Zamówienia.
 9. Nabywca biletu na Wydarzenie wyraża zgodę na okazanie dokumentu tożsamości w trakcie kontroli biletów przed wydarzeniem. Dokument tożsamości musi być zgodny z danymi, które nabywca podał przy zakupie.

§ 8
Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania
  jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Prawo odstąpienia od umowy nie obejmuje biletów na wydarzenia kulturalne i rozrywkowe. 
 3. Konsument może odstąpić od Umowy (z zastrzeżeniem pkt. 2), składając Sprzedawcy oświadczenie o
  odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta na adres zamowienia@starafala.pl oświadczenia przed upływem tego terminu.Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 4. Skutki odstąpienia od Umowy:
  a. w przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą,
  b. w przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę,
  c. zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami,
  d. zwrot płatności nastąpi w ciągu 7 dni od dnia otrzymania Towaru przez Sprzedawcę, w stanie niepogorszonym,
  e. Konsument powinien odesłać Towar na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Towar przed upływem terminu 14 dni,
  f. Konsument dokonuje zwrotu Towar na własny koszt i ryzyko. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi.
  g. Konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w przypadku gdy przedmiotem zawartej umowy są nagrania dźwiękowe lub wizualne dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

  § 9
  Reklamacje i zwroty

  1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Towary i bilety na wydarzenia
  2. W przypadku biletów na Wydarzenia zwrot środków następuje jedynie w przypadku odwołania wydarzenia (automatycznie) lub zmiany jego daty (na życzenie Klienta)
  3. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.
  4. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru, Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi, uregulowane w kodeksie cywilnym. 
  5. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
  6. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy. 
  7. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć zwięzły opis wady, okoliczności jej wystąpienia(w tym jej datę), dane Klienta składającego reklamację oraz żądanie Klienta w związku z wadą Towaru. 
  8. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, a jeżeli Klientem jest Konsument – nie później niż w terminie 14 dni. Jeżeli Klientem jest Konsument, a Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego  terminie 14 dni, uważa się, że żądanie Klienta zostało uznane za zasadne.
  9. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysłać na adres podany w § 3 niniejszego Regulaminu.

§ 10
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych
  sposobów rozpatrywania reklamacji, dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do
  tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych
  powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych,
  Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami
  internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
  http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
  http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
  http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php.
 2. Przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania
  reklamacji i dochodzenia roszczeń przez Konsumenta to:
  a. zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym
  mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej
  (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu
  wynikłego z Umowy zawartej na odległość ze Sprzedawcą,
  b. zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z
  art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014
  r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania
  mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu wynikłego z
  Umowy zawartej na odległość ze Sprzedawcą,
  c. uzyskanie bezpłatnej pomocy w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a
  Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego
  (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której
  zadań statutowych należy ochrona konsumentów.

§ 11
Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu
  internetowego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu
  internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę, także w celu marketingowym. Informacje na temat zbierania danych osobowych zawiera Polityka Prywatności.
 3. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w
  Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży
  skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

§ 12
Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych
  przyczyn, to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w
  zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego
  Regulaminu.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie
  powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu
  cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach
  konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.